Ochrana osobních údajů

Zájemce uděluje Sorozu potvrzením příslušného pole před odesláním registračního formuláře souhlas ke zpracování jeho osobních údajů podle těchto VOP. Zájemce uděluje Sorozu tento souhlas do odvolání, nejvíce na 90 let.

Soroz zpracovává osobní údaje k plnění svých závazků vůči Zájemcům a Členem programu, a to zejména při vystavení faktury, kontaktování Zájemce v souvislosti se zasláním potvrzujícího e-mailu a zasláním údajů k platbě ve smyslu čl. 4 odst. 4.5 VOP, obeznámeni Člena s možností registrace pro následující období a za účelem zasílání reklamních zpráv týkajících se produktů Sorozu, či třetích stran. Odesláním registračního formuláře Zájemce vyjadřuje souhlas se zasíláním reklamních zpráv. Soroz dále zpracovává osobní údaje ve prospěch Zájemce za účelem vedení historie jeho registraci a zvýšení komfortu jeho dalších registrací prostřednictvím automatického předvyplnění registračního formuláře. Soroz odpovídá za to, že tyto osobní údaje nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám kromě rozsahu potřebného pro splnění si závazků Sorozu podle těchto VOP, respektive zasílání reklamních zpráv, pokud si je Zájemce vyžádal. Oprávnění Sorozu na použití osobních údajů v případech uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb. o ochraně osobních údajů tím nejsou dotčeny.

Soroz zpracovává osobní údaje v případě Zájemce - spotřebitele v rozsahu jméno, příjmení, uživatelské jméno, adresa trvalého bydliště (ulice, popisné a orientační číslo budovy, město, PSČ), adresu pro doručování v listinné podobě, pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště, fakturační adresa, kontaktní e - mailová adresa, telefonní číslo, av případě fyzické osoby - podnikatele a fyzické osoby, která vyplnila přihlášku za právnickou osobu křestní jméno a příjmení osoby a její vztah k Zájemci, obchodní jméno, resp. název, sídlo, resp. místo podnikání Zájemce, IČO Zájemce, DIČ Zájemce pokud bylo přiděleno, e - mailovou adresu Zájemce a adresu pro doručování Zájemce, pokud je odlišná od sídla nebo místa podnikání Zájemce. Spolu s těmito osobními údaji eviduje také druh členství v Institutu.

V případě, že si Zájemce při registraci vyžádá zasílání aktuálních informací o nabídce Sorozu a jejích partnerů označením příslušného pole, jejich poskytování se uskuteční zasíláním na kontaktní e-mailovou adresu Zájemce, resp. Člena programu. O zrušení této služby může Zájemce, resp. Člen programu požádat elektronickou poštou na adrese: support@neurorestart-institute.com Odesílání je realizováno prostřednictvím technických prostředků společnosti Clipsan s.r.o., Dominikánská 6, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČ: 280 45 998, jejíž jsou za tímto účelem poskytované osobní údaje v rozsahu emailová adresa, jméno, příjmení v případě fyzické osoby - spotřebitele a emailová adresa, název, resp. obchodní jméno v případě fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby.

Zájemce, resp. Člen programu může požádat o změnu nebo výmaz svých osobních údajů písemně elektronickou poštou na adrese: support@neurorestart-institute.com. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Sorozu a údaje budou následně vymazány. V případě, že v účetním systému byly zaevidovány daňové doklady, jejichž evidence vyžaduje evidenci osobních údajů (faktura, zálohová faktura, opravný daňový doklad), takové údaje nelze vymazat z důvodu jejich zákonně požadované archivace.

Soroz využívá funkci "cookies" od společnosti Facebook a Google, která zaznamenává pohyb Zájemce a Člena programu v rámci Stránky. Informace získané díky službě "cookies" slouží k personalizaci nabídky, vylepšení Stránky a zlepšení zákaznické podpory. Služba "cookies" zároveň zajišťuje zobrazování reklamy Sorozu a jejích produktů na jiných webových stránkách prohlížených Zájemcem a Členem. Při této činnosti nedochází k zaznamenávání osobních údajů nebo jiných údajů kromě informací o navštíveném obsahu Stránky, IP adresy, ze které Zákazník stránku navštívil, o čase stráveném na Stránce a jiných aktivitách spojených s návštěvou Stránky. Informace o pohybu Zájemce, resp. Člena na Stránce ukládá internetový prohlížeč na disk počítače, ze kterého Zájemce či Člen programu navštívil Stránku a společnost Facebook a Google jejich načítá při návštěvě jiných stránek za účelem výběru reklam. Toto chování může zákazník zrušit na svém internetovém prohlížeči.